Persondatapolitik

 

1. Indledning

 

Behandling af personoplysninger om brugere, kunder og samarbejdspartnere

Denne politik er en del af CharityGuards samlede dokumentation for, at virksomheden overholder den
gældende persondatalovgivning. Politikken er gældende for selskabet CharityGuard ApS.

 

Indsamling og behandling af personoplysninger, herunder følsomme personoplysninger, foretages altid i
overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, og CharityGuard behandler alene
personoplysninger, hvis der er grundlag for behandlingen. Derudover er CharityGuard opmærksom på, at
CharityGuard alene må behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at opnå det formål der
forfølges, ligesom personoplysninger alene må videregives til tredjemand, så længe grundlaget er særskilt
og sagligt.

 

CharityGuard behandling af personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder
sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen. CharityGuard gennemgår og sletter jævnligt de
registrerede personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder
personoplysninger, som en kunde eller samarbejdspartner ønsker slettet, og som CharityGuard ikke længere
har noget grundlag for at behandle, grundet instruksen givet af den i dette tilfælde dataansvarlige.

 

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes CharityGuard som dataansvarlig i forhold til de
personoplysninger, du afgiver til CharityGuard. Dog agerer CharityGuard i langt de fleste tilfælde som
databehandler, og vi er derfor underlagt instruks fra den dataansvarlige, som typisk vil være den
organisation du er blevet kontaktet på vegne af.

 

1.1 Dataansvarlig

CharityGuard ApS er alene dataansvarlig og betragtes som dataansvarlige for de indsamlede
personoplysninger om kunder og samarbejdspartnere, medmindre vi i relation til samarbejdspartneren
agerer som databehandler. Nedenfor finder du alle relevante kontaktoplysninger for CharityGuard

 

Navn: CharityGuard ApS
Adresse: Gråbrødre Plads 4, 2, 5000 Odense C
CVR nr.: 28518439
E-mail: service@charityguard.com

 

Den dataansvarliges repræsentant:
Den dataansvarlige har udpeget følgende repræsentant
Navn: Thomas Muus Thorkilsen
E-mail: Thomasmuus@charityguard.com
Telefonnr.: 88 700 800

 

2. Behandling af personoplysninger
Som et led i det daglige arbejde hos CharityGuard behandler virksomheden en række personoplysninger om
alle vores brugere af vores hjemmeside (https://Charityguard.com) samt CharityGuards kunder og
samarbejdspartnere. CharityGuard er derfor også meget opmærksom på at behandle alle personoplysninger
på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi
behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside i det tilfælde vi er dataansvarlig, og hvorledes
vi i andre tilfælde hvor vi behandler data og agerer under instruks når vi er databehandler.

Grundlaget for at behandle dine personoplysninger vil som udgangspunkt være samtykke idet du selv
oplyser disse til os ved din henvendelse – uanset om dette er via ansøgningsformularen på hjemmesiden
eller via mail.

 

I det tilfælde vi agerer under instruks fra en dataansvarlig, vil behandling af persondata bunde i at behandling
er nødvendig for at den dataansvarlige kan forfølge en legitim interesse og i visse tilfælde samtykke, såfremt
du har udleveret dine persondata til enten os eller en 3.part der har lov til at videresælge disse til enten os
eller den dataansvarlige. Typisk vil behandling på vegne af den dataansvarlige indebære at vi ringer til dig.
Når vi ringer til dig, vil det altid være i forbindelse med en kampagne vi afholder for den dataansvarlige. I den
forbindelse oplyser vi altid hvem vi ringer på vegne af.

 

2.1 Ved henvendelser
Når du henvender dig til os pr. mail, vores hjemmeside eller via de sociale medier, behandler vi de
personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Hvis du eksempelvis kontakter os på Facebook, vil vi –
via Facebook – modtage visse oplysninger om dig i form af eksempelvis dit navn og et billede. De
oplysninger, vi modtager, afhænger dog af, hvordan dine privatindstillinger på Facebook er. Hvis du
henvender dig via vores kontaktformular, behandler vi ligeledes disse personoplysninger, herunder dit navn,
e-mail, telefonnummer, postnr. og by samt det, henvendelsen drejer sig om. Såfremt din henvendelse drejer
sig om jobansøgning, vil vi i dette tilfælde også behandle oplysninger der vedrører dine ansættelsesmæssige
forhold og din personlige baggrund.

 

Når du kontakter os telefonisk, vil vi – hvis det er relevant – notere dit navn og formålet med henvendelsen.
Dette gør vi for at have mulighed for at følge op herpå samt at kunne dokumentere de henvendelser, vi
modtager fra vores ansøgere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og 3.parter. Du skal derfor være
opmærksom på, at vi i nogle tilfælde noterer de relevante forhold, du oplyser os telefonisk, i vores system.

 

Vi opfordrer dig til, at du ikke sender os nogle følsomme eller fortrolige personoplysninger via Facebook,
LinkedIn eller vores hjemmeside, f.eks. cpr. nr., kontooplysninger eller helbredsforhold. Såfremt du dog gør
dette vil vi behandle disse oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, og grundlaget for vores
behandling af disse oplysninger vil være samtykke.

 

2.1.1 Tilmelding til nyhedsbreve

ved tilmelding til CharityGuards nyhedsbrev, giver du dit samtykke til, at CharityGuard må sende dig
elektronisk post omkring pressemeddelelser og markedsføring, dette gælder også via sociale medier,
internet og andre digitale kanaler.

CharityGuard må indsamle og bruge data om dig og dine aktiviteter og samkøre sådanne data med andre
oplysninger, som CharityGuard allerede har eller får fra anden side, også fra eksempelvis cookies fra
CharityGuards hjemmeside.

Charityguard lagrer dine data i et CMS-system, som stilles til rådighed af en af vores leverandører. Vi har
indgået en databehandleraftaler med de eksterne leverandører, som behandler dataene på vores vegne.

Dine data vil blive opbevaret af CharityGuard, som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller ønsker
vedrørende data om dig og dine aktiviteter.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene

Ved relevante fagområder, produkter eller måder at kommunikere på som på tidspunktet for samtykkets
afgivelse ikke er en del heraf, må CharityGuard benytte samtykket til at orientere dig og spørge dig, om du
ønsker at opdatere dit samtykke eller data om dig, i henvendelsen skal det tydeligt fremgå hvilke
fagområder, produkter eller andre måder at kommunikere på CharityGuard ønsker at opdatere dit samtykke
med. Samtykket vil kun blive opdateret såfremt du svarer at du gerne vil have det opdateret.

2.1.2 Registrering af data gennem pop-ups

Hvis du via pop-ups på CharityGuards hjemmeside registrerer eller tilmelder dig f.eks. nyhedsbrev, så giver
du dit samtykke til, at CharityGuard må behandle de angivne oplysninger i tråd med de samtykkevilkår du
oplyses for den pågældende handling.

CharityGuard lagrer dine data i et CMS-system. Vi har indgået en databehandleraftale, som behandler data
på vores vegne.

Du kan altid kontakte CharityGuard, hvis du har spørgsmål eller ønsker vedrørende data om dig.

Du kan altid bede om at få slettet oplysninger registreret om dig ved at kontakte CharityGuard.

2.2 kategorier af oplysninger
De kategorier af oplysninger vi behandler om dig i rollen som dataansvarlig er:

– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mail
– CPR-nummer
– Ansættelseshistorik (såfremt du er ansøger)

Såfremt du selv udleverer øvrige oplysninger – særligt personfølsomme oplysninger – betragter vi det som
samtykke til at vi lagrer oplysningerne i overensstemmelse med vores lagrings- og slettepolitik. Vi vil dog ikke
anvende oplysningerne i nogen henseende.

I rollen som databehandler, vil omfanget af oplysninger være forskelligt fra opgave til opgave. Typisk vil der
dog være tale om:

– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– registreringsnummer
– kontonummer
– CPR-nummer

I visse tilfælde vil den dataansvarlige have leveret alle eller nogle af oplysningerne i forvejen. Dette vil dog til
en hver tid komme an på omfanget af det samtykke du tidligere har afgivet til den dataansvarlige.
CharityGuard er derfor ikke ansvarlig for hvorledes denne data er indsamlet eller hvorledes dataansvarlig er
kommet i besiddelse af denne data.

I andre tilfælde vil vi af den dataansvarlige blive bedt om at indhente forskellige data fra diverse offentlige
registre eks. 118 eller §31-teledata. Vi opbevarer og anvender kun dine personoplysninger til den instruks vi
har modtaget fra den dataansvarlige organisation. Dataene slettes også i overensstemmelse med instruksen
fra dataansvarlige. Dette betyder også at vi efter endt behandling i overensstemmelse med slettepolitikerne
fastsat fra den dataansvarlige vil slette denne data.

3. Opbevaring og sletning
Persondatalovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette skal
afgøres af os i det tilfælde vi agerer som dataansvarlig i den enkelte situation og ellers af den dataansvarlige
vi behandler data på vegne af.

3.1.1 CharityGuard som dataansvarlig

I det tilfælde CharityGuard agerer som dataansvarlig lægger vi navnlig vægt på, om en fortsat opbevaring af
personoplysningerne tjener et sagligt formål, eller om vi er forpligtet i medfør af lovgivningen til at opbevare
bestemte oplysninger eller dokumenter.

3.1.2 CharityGuard som databehandler
I det tilfælde CharityGuard agerer som databehandler er der særskilt med alle kunder aftalt slette- og
opbevaringsperiode af data efter at disse er afleveret til den dataansvarlige. Dette er blandt andet et led i at
sikre at data ikke gå tabt som følge af hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse.
Sletterutiner kan være forskellige dataansvarlige imellem.

3.2 Ved Henvendelse
Da CharityGuard agerer som både dataansvarlig og databehandler vil begge tilfælde beskrives herunder.

3.2.1 CharityGuard som dataansvarlig
Vi opbevarer altid din henvendelse, indtil denne er færdigbehandlet. Såfremt din henvendelse resulterer i, at
vi opretter dig i vores CRM-system vil du blive betragtet som enten kunde eller ansøger. Dine oplysninger vil
derfor blive slettet i henhold til vores procedure for sletning alt efter hvilken kategori du falder i.

3.2.1.1 Som kunde
Som kunde behandler vi dine oplysninger så længe der er samtykke hertil, eller der er en legitim interesse.
Samtykket kan være givet ved at tilmelde sig nyhedsbrev. Dette samtykke skal tilbagekaldes særskilt og
anses ikke som tilbagekaldt såfremt andre kundeforhold måtte ophøre. Såfremt du tilbagekalder dit
samtykke til vores nyhedsbrev, vil vi slette dine personoplysninger inden for 60 dage.
Andre oplysninger om dig som kunde vil blive slettet et år efter endt kundeforhold medmindre der er sagligt
grundlag for at beholde oplysningerne.

3.2.1.2 Som ansøger
Som ansøger opbevarer vi dine personoplysninger i op til 1 år efter modtagelse af ansøgning. Dette gør vi
for løbende at kunne tilbyde dig andre stillinger såfremt vi måtte skønne at du vil være et godt match til
stillingen, og for at kunne dokumentere andre juridiske forhold.

3.2.2 CharityGuard som databehandler
Såfremt du retter henvendelse til os direkte i et tilfælde hvor vi agerer som databehandler og ønsker at få
dine persondata slettet vil vi henvise dig til at tale med den dataansvarlige, da vi ikke har muligheden for at
gøre dette uden en specifik skriftlig instruks fra den dataansvarlige. Vi tilbyder dog i samme tilfælde også at
tage fat i den dataansvarlige og gøre dem opmærksom på forholdet så du som registreret får den bedst
mulige oplevelse, og hurtigst mulige sagsbehandling.

4. Sikker behandling af personoplysninger
CharityGuard behandler dine personoplysninger fortroligt, og vi har ligeledes foretaget en lang række af
tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger
mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen, dette er
uanset om vi agerer som dataansvarlig eller databehandler.

Ud over at vi har adgang til dine personoplysninger, har CharityGuard ligeledes givet adgang til en række
(under)databehandlere. Vi bruger eksempelvis databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-
sikkerhedsmæssige opgaver (f.eks. backup, hosting af hjemmeside mv.), vi får løst eksternt. Etableringen af
adgangene til dine oplysninger skyldes derfor alene, at databehandleren leverer en teknisk eller

systemmæssig ydelse til os eller yder support på driften samt foretager fejlfinding inden for de rammer, der
er opstillet fra CharityGuards side.

Opbevaring af eller etablering af adgang til oplysningerne hos databehandlerene er underlagt en række
regler, og der er derfor indgået databehandleraftaler med samtlige databehandlere, der blandt andet skal
sikre et passende sikkerhedsniveau, og herunder at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende i hænde,
eller bliver brugt af disse uden hjemmel hertil.

5. Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver aldrig de oplysninger, vi har modtaget fra dig i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev,
til tredjemand, medmindre vi har fået samtykke hertil fra dig, eller vi har en retlig forpligtelse hertil.

Hvis du er ansat eller er i rollen som registreret hos os, kan det være nødvendigt for os at videregive dine
oplysninger til andre aktører. Det kan eksempelvis være videregivelse af oplysninger til underleverandører,
fagforeninger eller revisorer. Dette skyldes, at vi i nogen tilfælde er forpligtede til at videregive
personoplysninger, eller fordi det er nødvendigt for at kunne varetage dine eller den dataansvarliges
interesser.

Vi videregiver alene dine personoplysninger, hvis vi har et grundlag herfor. Det kan enten eksempelvis være
på baggrund af dit samtykke, fordi vi er forpligtede hertil i medfør af gældende lovgivning. Der gælder dog
særlige regler i databeskyttelsesloven om videregivelse, som indebærer, at vi i mange tilfælde ikke
videregiver oplysninger til andre aktører.

Uanset om vi i rollen overfor dig er dataansvarlig eller databehandler, vil vi kun videregive persondata hvis
det er for at:

 Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige
myndigheder.
 Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
 Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske
problemer.
 Skades friholde CharityGuard, vores kunder eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan
som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.
Vi har muligheden for at dele oplysninger, der ikke identificerer registrerede, med offentligheden og vores
samarbejdspartnere.

6. Dine rettigheder
Du har en række rettigheder overfor os som følge af, at vi behandler dine personoplysninger. Nedenfor kan
du læse mere herom, men du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål hertil. Vi
bestræber os på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt og senest inden for 30 dage. Hvis vi ikke
imødekommer din anmodning i henhold til nedenstående punkter, har du mulighed for at klage til
Datatilsynet, dette kan du læse mere om i punkt 6.8.

6.1 CharityGuard som databehandler
I ALLE TILFÆLDE hvor CharityGuard agerer som databehandler, har vi ikke direkte mulighed for at
imødekomme din forespørgsel idet vi handler på instruks på den dataansvarlige. Såfremt du dog har
spørgsmål hertil, vil vi altid henvise dig til den dataansvarlige så du har mulighed for at udøve dine
rettigheder som registreret. I visse tilfælde har vi også mulighed for at skrive til den dataansvarlige og holde
dig inkluderet i kommunikationen, så du som registreret har mulighed for at følge med i sagen. Såfremt du
tager direkte kontakt til os, er det derfor vigtigt, at du oplyser fulde navn, dit telefonnummer og hvem vi har
rettet henvendelse på vegne af, dette letter sagsbehandlingen betydeligt i vores ende og sikrer at du som
registreret får den hurtigst mulige sagsbehandling.

 

6.2 Ret til indsigt i egne personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger CharityGuard behandler om dig. En anmodning om
indsigt skal rettes til os, såfremt vi er dataansvarlig, og den behøver ikke at være begrundet. Dette betyder
med andre ord, at du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet er
hermed, hvor vi har oplysningerne fra, hvor længe vi opbevarer dem, samt hvem vi eventuelt deler dem med.
Såfremt vi ikke er dataansvarlig, vil vi bede dig stile din henvendelse til den dataansvarlige, så du har
mulighed for at udøve dine rettigheder som registreret

6.3 Ret til at få rettet urigtige personoplysninger
Såfremt CharityGuard behandler urigtige eller vildledende personoplysninger om dig, har du ret til at anmode
os om at rette oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning vil vi sørge for at få de pågældende
oplysninger tilrettet/slettet. Såfremt vi ikke er dataansvarlig, vil vi bede dig stile din henvendelse til den
dataansvarlige, så du har mulighed for at udøve dine rettigheder som registreret.

6.4 Ret til sletning
Vi er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger før det tidspunkt, hvor vi normalt ville slette
dine personoplysninger. Dette gælder, hvis vi ikke længere har et sagligt formål med at behandle
personoplysningerne, hvis et samtykke tilbagekaldes, hvis personoplysningerne er blevet behandlet på
ulovlig vis, eller de skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse og i nogle tilfælde, hvis der gøres
indsigelse mod behandlingen. Der er taget højde for disse rettigheder ved fastlæggelsen af virksomhedens
slettepolitikker. Såfremt vi ikke er dataansvarlig, vil vi bede dig stile din henvendelse til den dataansvarlige,
så du har mulighed for at udøve dine rettigheder som registreret.

6.5 Ret til at gøre indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi
modtager en indsigelse fra dig, vurderer vi, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil
vi har kontrolleret, om vores legitime interesser går forud for kundens interesser. Såfremt vi ikke er
dataansvarlig, vil vi bede dig stile din henvendelse til den dataansvarlige, så du har mulighed for at udøve
dine rettigheder som registreret.

6.6 Dataportabilitet
Du har i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart
format, således at de kan benyttes til videregivelse til en anden dataansvarlig. Hvis det er teknisk muligt, kan
vi ligeledes transmittere oplysningerne direkte til den nye dataansvarlige. Såfremt vi ikke er dataansvarlig, vil
vi bede dig stile din henvendelse til den dataansvarlige, så du har mulighed for at udøve dine rettigheder
som registreret.

6.7 Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis du har afgivet et samtykke til os i relation til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid
tilbagekalde dette. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, samtykket knytter sig til, hvis
der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til at behandle personoplysningerne. Såfremt vi ikke er
dataansvarlig, vil vi bede dig stile din henvendelse til den dataansvarlige, så du har mulighed for at udøve
dine rettigheder som registreret.

6.8 Klagevejledning til Datatilsynet
Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os.
Du har dog også altid ret til at klage over vores behandling og opbevaring af personoplysninger til
Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller
dt@datatilsynet.dk Du kan desuden læses mere på www.datatilsynet.dk

7. Cookies

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Charityguard